Hướng dẫn chia IP

ThanhDt2

Quản trị viên
Staff member
Bài viết
24
Reaction score
0

Trong quá trình học mạng, chắc hẳn bạn đã học về cách chia địa chỉ IP. Tuy nhiên, cách chia IP rất dễ quên. Vì vậy mình xin giới thiệu về cách tính IP của mình, mong được sự đóng gớp ý kiến từ các bạn.

1. Chia IP ở lớp C :
1A. Chia 192.168.10.0 / 24 thành 2 mạng con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy : 2^1 = 2 mạng
- Ta lấy 1 bit từ HostID cho NetID :
192.168.10.0 / 24
255.255.255.0 ó 11111111.11111111.11111111 . 0 0 0 0 0 0 0 0


Ta lấy bit ở vị trí thứ 7
 • Đối với lớp C : ta có 24 bit cho NetID và 8 bit cho HostID.
 • Ta đã lấy 1 bit ở HostID nên số bit còn lại ở HostID là 7 bit.
 • Ta có số bit ở NetID là 25 bit.
Bước 2 Xác định số host mỗi mạng :
Số host = 2^số bit còn lại của HostID
 • Số host mỗi mạng là : 2 ^ 7 = 128 host ( bao gồm địa chỉ mạng và broadcast )
 • Số host thực là : 128 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)
Bước 3 Xác định dãy IP :
 • Vì lấy đi 1 bit nên số bit còn lại ở hostID là 7 : => 2^7 = 128. (mỗi lần cộng thêm 128)
 • Ta có dãy IP là : ( 25bit )
Network Range Broadcast
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.126 192.168.10.127
192.168.10.128 192.168.10.129 – 192.168.10.254 192.168.10.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks:
- Subnet masks ban đầu có 24 bit :
255.255.255.0 => 11111111.11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ta lấy đi 1 bit :
11111111.11111111.11111111. 1 0 0 0 0 0 0 0
- Ta có :
12^7 + 02^6 + 02^5 + 02^4 + 02^3 + 02^2 + 02^1 + 02^5 = 128
- Kết quả : 255.255.255.128 / 25

1B. Chia 192.168.10.0 / 24 thành 4 mạng con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy :
2^2 = 4 mạng
- Ta lấy 1 bit từ HostID cho NetID :
192.168.10.0 / 24
255.255.255.0 ó 11111111.11111111.11111111 . 0 0 0 0 0 0 0 0


Ta lấy bit ở vị trí thứ 7,6
 • Đối với lớp C : ta có 24 bit cho NetID và 8 bit cho HostID.
 • Ta đã lấy 2 bit ở HostID nên số bit còn lại ở HostID là 6 bit.
 • Ta có số bit ở NetID là 26 bit.
Bước 2 Xác định số host mỗi mạng :
Số host = 2^số bit còn lại của HostID
 • Số host mỗi mạng là : 2 ^6 = 64 host ( bao gồm địa chỉ mạng và broadcast )
 • Số host thực là : 64 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)
Bước 3 Xác định dãy IP :
 • Vì lấy đi 2 bit nên số bit còn lại ở hostID là 6 : => 2^6 = 64. (mỗi lần cộng thêm 64)
 • Ta có dãy IP là : ( 26bit )
Network Range Broadcast
192.168.10.0 192.168.10.1 – 192.168.10.62 192.168.10.63
192.168.10.64 192.168.10.65 – 192.168.10.126 192.168.10.127
192.168.10.128 192.168.10.129 – 192.168.10.190 192.168.10.191
192.168.10.192 192.168.10.193 - 192.168.10.254 192.168.10.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks:
- Subnet masks ban đầu có 24 bit :
255.255.255.0 => 11111111.11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ta lấy đi 1 bit :
11111111.11111111.11111111. 1 1 0 0 0 0 0 0
- Ta có :
12^7 + 12^6 + 02^5 + 02^4 + 02^3 + 02^2 + 02^1 + 02^5 = 192
- Kết quả : 255.255.255.192 / 26

2. Chia IP ở lớp B :
2A. Chia 172.16.0.0 / 16 thành 2 mạng con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy : 2^1 = 2 mạng
- Ta lấy 1 bit từ HostID cho NetID :
172.16.0.0 / 16
255.255.0.0 ó 11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0


Ta lấy bit ở vị trí thứ 7
 • Đối với lớp B : ta có 16 bit cho NetID và 16 bit cho HostID.
 • Ta đã lấy 1 bit ở HostID nên số bit còn lại ở HostID là 15 bit.
 • Ta có số bit ở NetID là 17 bit.
Bước 2 Xác định số host mỗi mạng :
Số host = 2^số bit còn lại của HostID
 • Số host mỗi mạng là : 2^15 = 32768 ( bao gồm địa chỉ mạng và broadcast )
 • Số host thực là : 2^15 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)
Bước 3 Xác định dãy IP :
- Vì lấy đi 1 bit nên số bit còn lại ở hostID là 7 : => 2^7 = 128. (mỗi lần cộng thêm 128)
(tính trong từng obtain)
- Ta có dãy IP là : ( 25bit )
Network Range Broadcast
172.16.0.0 172.16.0.1 – 172.16.127.254 172.16.127.255
172.16.128.0 172.16.128.1 – 172.16.255.254 172.16.255.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks:
- Subnet masks ban đầu có 16 bit :
255.255.0.0 => 11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ta lấy đi 1 bit :
11111111.11111111. 1 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
- Ta có :
12^7 + 02^6 + 02^5 + 02^4 + 02^3 + 02^2 + 02^1 + 02^5 = 128
- Kết quả : 255.255.128.0 / 17

2B. Chia 172.16.0.0 / 16 thành 8 mạng con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy :
2^3 = 8 mạng
- Ta lấy 3 bit từ HostID cho NetID :
172.16.0.0 / 16
255.255.0.0 ó 11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Ta lấy bit ở vị trí thứ 7, 6, 5
 • Đối với lớp B : ta có 16 bit cho NetID và 16 bit cho HostID.
 • Ta đã lấy 3 bit ở HostID nên số bit còn lại ở HostID là 13 bit.
 • Ta có số bit ở NetID là 19 bit.
Bước 2 Xác định số host mỗi mạng :
Số host = 2^số bit còn lại của HostID
 • Số host mỗi mạng là : 2^ 13 = 8192 ( bao gồm địa chỉ mạng và broadcast )
 • Số host thực là : 2^13 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)
Bước 3 Xác định dãy IP :
- Vì lấy đi 3 bit nên số bit còn lại ở hostID là 5 : => 2^5 = 32. (mỗi lần cộng thêm 32)
(tính trong từng obtain)
- Ta có dãy IP là : ( 25bit )
Network Range Broadcast
172.16.0.0 172.16.0.1 – 172.16.31.254 172.16.31.255
172.16.32.0 172.16.32.1 – 172.16.63.254 172.16.63.255
172.16.64.0 172.16.64.1 – 172.16.127.254 172.16.127.255
172.16.128.0 172.16.128.1 – 172.16.159.254 172.16.159.255
172.16.160.0 172.16.160.1 – 172.16.191.254 172.16.191.255
172.16.192.0 172.16.192.1 – 172.16.223.254 172.16.223.255
172.16.224.0 172.16.224.1 – 172.16.255.254 172.16.255.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks:
 • Subnet masks có 16 bit : 11111111.11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
 • Ta lấy đi 3 bit 11111111.11111111. 1 1 1 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
 • Nên 12^7 + 12^6 + 02^5 + 12^4 + 02^3 + 02^2 + 02^1 + 02^5 = 224
 • Kết quả : 255.255.224.0 / 17
3. Chia IP ở lớp A :
3A. Chia 10.0.0.0 / 16 thành 4 mạng con
Bước 1 Xác định số bit cần lấy :
2^2 = 4 mạng
- Ta lấy 2 bit từ HostID cho NetID :
172.0.0.0 / 8
255.0.0.0 ó 11111111. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0

Ta lấy bit ở vị trí thứ 7, 6
 • Đối với lớp B : ta có 8 bit cho NetID và 24 bit cho HostID.
 • Ta đã lấy 2 bit ở HostID nên số bit còn lại ở HostID là 22 bit.
 • Ta có số bit ở NetID là 10 bit.
Bước 2 Xác định số host mỗi mạng :
Số host = 2^số bit còn lại của HostID
 • Số host mỗi mạng là : 2^ 22 = 4194304 ( bao gồm địa chỉ mạng và broadcast )
 • Số host thực là : 2^22 – 2 ( trừ đi địa chỉ đầu là địa chỉ mạng
và địa chỉ cuối là broadcast)
Bước 3 Xác định dãy IP :
- Vì lấy đi 2 bit nên số bit còn lại ở hostID là 6 : => 2^6 = 64. (mỗi lần cộng thêm 64)
(tính trong từng obtain)
- Ta có dãy IP là : ( 10bit )
Network Range Broadcast
10.0.0.0 10.0.0.1 – 10.63.255.254 10.63.255.255
172.64.0.0 10.64.0.1 – 10.127.255.254 10.127.255.255
172.128.0.0 10.128.0.1 – 10.191.255.254 10.191.255.255
172.192.0.0 10.192.0.1 – 10.255.255.254 10.255.255.255

Bước 4 Xác đinh subnet masks:
 • Subnet masks có 8 bit : 11111111.0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0
 • Ta lấy đi 11111111.1 1 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0
 • Nên 12^7 + 12^6 + 02^5 + 02^4 + 02^3 + 02^2 + 02^1 + 02^5 = 192
 • Kết quả : 255.255.192.0 / 10
4. Supper Subnet – CIDR :
 • Dùng để kết hợp nhiều subnet khác nhau thành 1 subnet chung, có thể truyền thông được với nhau.
 • Cách thực hiện : theo qui tắc 2^1, 2^2, 2^3, 2^4 ….. \
 • Nếu có 2 mạng -> qui tắc 2^1.
 • Nếu có 4 mạng -> qui tắc 2^2……
4.A. Cách tính supper subnet :
- Ví dụ : có 8 mạng sau đây
 194.10.1.0 / 24 (255.255.255.0)
 194.10.2.0 / 24
 194.10.3.0 / 24
 194.10.4.0 / 24
 194.10.5.0 / 24
 194.10.6.0 / 24
 194.10.7.0 / 24
 194.10.8.0 / 24
 • Ta áp dụng qui tắc 2^3. Vì 2^3 = 8 mạng è 24 bit – 3 = 21 bit
 • Như vậy, tất cả các mạng trên sẽ có subnet là 21 bit.
 24 bit có dạng : 255.255.255.0
7 6 5 4 3 2 1 0
ó 11111111.11111111.1 1 1 1 1 1 1 1.00000000
 Ta bỏ đi 3 bit : (tính từ 0 => ta bỏ bit : 0, 1, 2)
 Ta được :
2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 - 2^2 + 2^1 + 2^0 = 248
- Kết quả cuối cùng : 255.255.248.0 / 21 bit
 
Top